Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN