Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN