Chế độ chính sách đối với người học theo quy định của Luật giáo dục - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN