KẾ HOẠCH

Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác cấpvới thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ...

Trường Cao đẳng Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 01/9/2021, Trường Cao đẳng Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 111/KH-CĐBK tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó, Trường tuyển 06 chỉ...

Kế hoạch tổ chức kỳ thi năng khiếu trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021

Trường Cao đẳng Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi  môn năng khiếu trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non,...

Kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021

 Click KE-HOACH-TU-DANH-GIA-NAM-2021 để xem chi tiết