Ba công khai

Thông báo công khai các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn, năm học 2023-2024

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 số 74/2014/QH13.         Căn cứ Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động...