Văn bản mới

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành...