Lớp CBMĂ 01 - K12; Nghề Chế biến món ăn (Chợ đồn) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN