Lớp Khuyến nông lâm 02 - K12(Narỳ) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN