Lớp KLN 03 - K12; Nghề Khuyến nông lâm (Chợ đồn) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN