Lớp KTDN - 12; Nghề kế toán doanh nghiệp - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN