Lớp Thú Y 03 - K12; Nghề Thú Y - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN