Uncategorized

Ks. Lý Quang Tiến-Trưởng phòng đào tạo

Đã đăng trên

Lyquangtien
Ks.Lý Quang Tiến

Trưởng phòng: Ks. Lý Quang Tiến
Điện thoại: 0912 902 014
Email: tienlq.cdn@backan.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Điện thoại: 0913624580                                                                                                     Điện thoại CQ: 02093.878.392
Email: hoantq.cdn@backan.gov.vn

Chức năng:
Tham mưu giúp BGH thực hiện công tác đào tạo của nhà trường đảm bảo chất lượng, mục tiêu đào tạo, phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
– Xác định mục tiêu, định hướng ngành nghề đào tạo, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo dục, kể cả liên kết đào tạo chính quy thuộc nguồn ngân sách Nhà nước cấp.
– Quản lý chương trình, giáo trình đào tạo đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với sự biến động của thực tiễn. Tổ chức xây dựng chương trình dạy nghề, giáo trình; hàng năm hoặc kết thúc mỗi khóa học tổ chức điều chỉnh, bổ sung trình dạy nghề, giáo trình cho phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo chất lượng đào tạo.
– Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khoá biểu của từng khóa học.
– Tổng hợp kế hoạch giáo viên. Đảm bảo chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy của nhà trường.
– Tổ chức các các lễ khai giảng, bế giảng của các lớp, các khóa học. Tổng hợp danh sách học sinh, chia lớp và tổ chức nhập học các lớp đầu khóa.
– Tham mưu BGH, chủ trì tổ chức các khóa học bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Tổ chức các hoạt động thao giảng, hội giảng, hội thi tay nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; các hội thảo, diễn đàn liên quan đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực giáo viên.
– Tham mưu BGH, đề xuất các biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo; kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan đến đào tạo của nhà trường.
– Quản lý công tác cấp phát bằng, chứng chỉ nghề.
– Quản lý hồ sơ đào tạo của toàn trường. Bao gồm: Củng cố và lưu trữ hồ sơ đào tạo của các khóa học. Các loại sổ sách liên quan đến các khóa học: Sổ quản lý học sinh, sổ lên lớp; kết quả học tập, danh sách cấp chứng chỉ, bằng nghề… Hướng dẫn, kiểm tra giáo viên sử dụng sổ sách, biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo của nhà trường.
– Quản lý, kiểm tra việc thực hiện giờ lên lớp của các giáo viên.
– Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư thực hành thuộc phòng. Đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị dạy và học.
– Tổ chức các khóa đào tạo liên kết: Thực hiện liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo các nghề ngắn hạn và dài hạn; tham mưu ký hợp đồng đào tạo và chủ trì tổ chức thực hiện. Phối hợp với kế toán soạn thảo các hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng liên kết đào tạo.
– Chủ trì phối hợp với các khoa tổ chức dự giờ, đánh giá giáo viên; Tham mưu BGH ký hợp đồng giảng dạy với các giáo viên dạy hợp đồng, thỉnh giảng.
– Chủ trì tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên dạy nghề.
– Quản lý CBGV, nhân viên thuộc phòng. Cử cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy theo kế hoạch đào tạo.
– Thực hiện báo cáo kết quả công tác đào tạo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công tác của nhà trường; xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý năm của đơn vị.
– Phối hợp với các phòng, khoa thực hiện các nhiệm vụ chung được BGH giao.