Phòng Tuyển sinh & Công tác HSSV

Ks. Phí Hồng Hải – Phó giám đốc phụ trách

Đã đăng trên

PhiHongHai
Ks. Phí Hồng Hải

Phó giám đốc phụ trách: Kỹ sư Phí Hồng Hải
Điện thoại: 0912821321
Email: haiph.cdn@backan.gov.vn
Chức năng:
Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác tuyển sinh và tư vấn việc làm theo quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo các nghề ngoài chỉ tiêu ngân sách Nhà nước cấp. Cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và việc làm.
Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các trình độ đào tạo.
– Chủ trì tổ chức tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu được giao hàng năm. Tổ chức tuyên truyền tư vấn tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký học nghề và hoàn thiện hồ sơ học sinh, sinh viên trước khi bàn giao cho bộ phận quản lý HSSV.
– Tổ chức đào tạo các nghề ngắn hạn ngoài chỉ tiêu ngân sách. Tổ chức dạy ngoại ngữ và giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.
– Đầu mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong hoạt động đào tạo của Nhà trường, tìm đầu ra cho học sinh, sinh viên (bao gồm cả xuất khẩu lao động).
– Tổ chức thực hiện công tác thông tin về học nghề, lao động và việc làm. Tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh, sinh viên.
– Quản lý website nhà trường. Chủ trì phối hợp với các đơn vị phòng khoa, đoàn thể cập nhật thường xuyên, kịp thời mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, tư vấn việc làm và các hoạt động khác của Nhà trường trên website.
– Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên trong công tác mở ngành, bậc, hệ đào tạo phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm. Khảo sát các nhu cầu đào tạo của xã hội và đề xuất mở thêm ngành nghề, phương thức đào tạo mới.
– Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh.
– Tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho người học nghề. Tư vấn cho người học nghề về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong và ngoài nước, tư vấn về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.
– Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; phối hợp xây dựng và phát triển chương trình dạy nghề sát thực với nhu cầu doanh nghiệp.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.