CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG GDNN NĂM HỌC 2023-2024 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN