Thông báo

Quyết định Ban hành Quy định về việc thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Đã đăng trên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

            Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp; Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/06/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/04/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, về việc ban hành Hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phê duyệt danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND; Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày  13/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn, về việc phên duyệt bổ sung Danh mục các ngành nghề hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thực hiện thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Bắc Kạn.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 133/QĐ-CĐBK ngày 14/3/2022 V/v ban hành Quy định thực hiện thực hiện chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Bắc Kạn.

          Điều 3. Trưởng (Phó phụ trách) các phòng, khoa và giáo viên chủ nhiệm lớp hệ GDNN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định sửa đổi bổ sung quy định thực hiện CĐCS HSSV đã góp ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *