Thông báo

Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023

Đã đăng trên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-CĐBK ngày 29/12/2023 của Trường Cao đẳng Bắc Kạn về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023; Quyết định số 214/QĐ-CĐBK ngày 24/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023;

Căn cứ Báo cáo số 146/BC-HĐTD ngày 03/7/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023; Báo cáo ngày 02/7/2024 của Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023 vè kết quả giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐTD  ngày 02/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023 (chi tiết theo biểu gửi kèm).

  Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023 gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Hội đồng tuyển dụng viên chức chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Bắc Kạn năm 2023, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây: 37. QĐ Công nhận kết quả tuyển dụng năm 2023  37. DS công nhận kết quả tuyển dụng (kem theo QĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *