Thông báoUncategorized

Thông báo Nhu cầu tiếp nhận viên chức

Đã đăng trên

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Công văn số 273/SNV-CCVC ngày 28/02/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức;

Căn cứ số biên chế viên chức được giao, số biên chế viên chức chưa sử dụng và nhu cầu sử dụng viên chức năm 2023, Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo việc tiếp nhận viên chức như sau:

  1. Số lượng, vị trí việc làm tiếp nhận và nhiệm vụ

Số lượng tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tiếp nhận: Thủ quỹ, Thủ kho.

– Mô tả nhiệm vụ: Thực hiện quản lý quỹ tiền mặt; thu, chi tiền mặt theo đúng quy định; theo dõi, ghi chép, lưu trữ chứng từ về việc thu chi tiền mặt; thực hiện đối chiếu phát sinh, kiểm kê, kiểm tra số dư quỹ theo quy định; thu tiền học phí và các khoản thu sự nghiệp khác; thực hiện rà soát, tổng hợp, đối chiếu kinh phí phải thu của các cá nhân, tổ chức; thực hiện đôn đốc các cá nhân, tổ chức thu, nộp kinh phí đúng thời hạn; quản lý, xuất, nhập kho hàng hóa, vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động đơn vị theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Chi tiết xem thêm tại đây:  Thông-báo-tiếp-nhận-Viên-chức (Thukho, Thuquy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *