Thông báo

Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức (đợt 2)

Đã đăng trên

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Công văn số 273/SNV-CCVC ngày 28/02/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức;

Căn cứ số biên chế viên chức được giao, số biên chế viên chức chưa sử dụng và nhu cầu sử dụng viên chức năm 2023, Trường Cao đẳng Bắc Kạn thông báo  tiếp nhận viên chức như sau:

  1. Số lượng, vị trí việc làm tiếp nhận và nhiệm vụ

– Số lượng tiếp nhận: 01 chỉ tiêu

Vị trí việc làm tiếp nhận: Hành chính, tổng hợp

– Mô tả nhiệm vụ:

+ Hướng dẫn, theo dõi, đề xuất danh sách viên chức, người lao động đủ điều kiện nâng lương và hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định (phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm công việc…).

+ Thực hiện các thủ tục trích nộp BHXH và báo tăng, giảm BHXH theo quy định; giải quyết các chế độ BHXH cho viên chức, người lao động và các chế độ khác liên quan đến lương cho người lao động; trực tiếp quản lý chữ ký số và cập nhật, sử dụng Phần mềm kê khai BHXH điện tử và các phần mềm khác của BHXH được cấp quyền sử dụng; triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH đến VC, NLĐ; hướng dẫn các thủ tục về BHXH cho VC, NLĐ.

+ Theo dõi việc chấm công và ngày nghỉ phép, nghỉ chế độ của VC, HĐLĐ toàn trường; thực hiện báo tăng, báo giảm biên chế; thực hiện thủ tục thanh toán tiền lương của VC, HĐLĐ.

+ Triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh về tinh giản biên chế, chính sách tinh giản biên chế đến các đơn vị, VC, NLĐ; tham mưu, thực hiện thủ tục tinh giản biên chế, chính sách tinh giản biên chế theo quy định, kịp thời, đúng đối tượng.

+ Theo dõi, báo cáo thời gian nghỉ hưu hưởng chế độ và thực hiện các thủ tục nghỉ hưu, thôi việc theo quy định của Pháp luật.

+ Đề xuất thành lập các Hội đồng; đề xuất xây dựng các văn bản quy định việc thực hiện công tác tiền lương, các chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội cho VC, NLĐ. Hằng năm có rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định.

+ Tham mưu thủ tục tuyển dụng lao động hợp đồng (gồm cả hợp đồng theo chỉ tiêu HĐ68); quản lý hồ sơ, thông tin, cập nhật dữ liệu hợp đồng lao động; theo dõi thời gian thực hiện hợp đồng và thực hiện các thủ tục ký hợp đồng lao động theo quy định về của pháp luật về lao động (dự thảo HĐLĐ, ký mới, ký tiếp, thanh lý, thôi việc, phụ lục); tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện và giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn đối với người lao động trong toàn trường.

+ Phụ trách công tác giáo vụ khoa (việc thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện, tiêu chuẩn của chuyên viên giáo vụ).

+ Thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo nhiệm vụ.

+ Thực hiện chế độ báo cáo, thông kê, công khai các thủ tục và lập danh mục hồ sơ lưu trữ, lưu trữ hồ sơ thuộc nhiệm vụ theo quy định; Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng.

  1. 2.Đối tượng tiếp nhận

Tiếp nhận công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem thêm: Thông báo Nhu cầu tiếp nhận viên chức (đợt 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *